Thông tin số 95

Thông tin số 95 – Nhóm VK xây cầu nông thôn.

Kính gửi: Các nhà tài trợ, các anh chị em cùng bạn bè thân hữu gần xa…

Nhóm VK trân trọng gửi đến các nhà tài trợ các bạn bè thông tin số 95 (tháng 07/2017).

Đây là bản tin hoạt động xây cầu của nhóm VK. Những cây cầu đã hoàn thành, đang thi công và những dự án chuẩn bị thi công.

Cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn bè đã luôn đồng hành và ủng hộ nhóm VK, đóng góp và chia sẻ để các dự án xây cầu nông thôn được nhanh chóng thực hiện, giúp người dân vùng sâu, vùng xa có điều kiện thuận lợi để đi lại và phát triển kinh tế.

Trân trọng

Nguyễn Văn Công
Đại diện nhóm VK

 

 

———***———***———***———***———***———***———***———***———***———***———

Bulletin n°95

ACTIVITÉS DU GROUPE VK

1.PROJETS EN COURS

1.1 VK 234

Lieu : Hameau An Trach, commune Dông Hai, district Dông Hai, province Bac Liêu
Paramètres : longueur : 30m, largeur : 2,5m, charge: 1 tonne
Coût total du projet : 234.286.000 VND
Sponsors:
– Commune An Trach : 117.143.000 VND
– Association des agriculteurs VN : 70.200.000 VND
– M. Luu Quôc Tân : 10.000.000 VND
– Cao Ngoc Lang : 100 USD
– Mme Jeannette Ouvrard (France): 500 Euro
– Kim Sovana (France): 200 Euro
– Duong – Tim : 4.171.000 VND
– Mme Trân Thi Bich Ngoc : 1.000.000 VND
– Thiêu Xuân Hùng : 8.672.000 VND
– Mme Lê Phuong Nga : 1.000.000 VND
– Trinh Ngoc Dung : 1.000.000 VND
– Mme Nguyên Thi My Dung : 1.000.000 VND
– Mme Nguyên Thi Giap : 500.000 VND
– Mme Nguyên Thi Ngoc Anh : 200.000 VND
– Ngoc Nhân : 200.000 VND

1.2 VK 235

Lieu : commune An Phuc, district Dông Hai, province Bac Liêu
Paramètres : longueur : 30m, largeur : 2,5m, charge: 1 tonne
Coût total du projet : 234.286.000 VND
Sponsors :
– Commune An Phuc : 117.143.000 VND
– Association des agriculteurs VN : 70.200.000 VND
– Mme Valerie Phuong Uyên Trinh: 1.000 USD
– Mme Trân Thi Nhu Hoa: 1.000.000 VND
– Hua Vo:  200.000 VND
– Vu Nguyen Thanh : 600 Euro
En attente de financement : 8.383.000  VND. Toute contribution de votre part est appréciée.

2.PROJETS À ÉTUDIER

2.1 DA 569

Lieu : commune Giai Xuân, district Phong Diên, province Cân Tho
Paramètres : longueur : 26m, largeur : 2,5m, charge: 1 tonne
Coût total du projet : 172.000.000 VND
Sponsors :
– Paroissien hameau Thoi Hung : 86.000.000 VND
– Leonie Phuong Jung (France) : 30.000.000 VND
En attente de financement : 56.000.000  VND. Toute contribution de votre part est appréciée.

2.2 DA 537

Lieu : commune My Luông, district Cho Moi, province An Giang
Paramètres : longueur : 30m, largeur : 2,5m, charge: 1 tonne
Coût total du projet : 229.025.000 VND
Sponsors :
– Commune My Luông: 114.512.500 VND
En attente de financement : 114.512.500 VND. Toute contribution de votre part est appréciée.

2.3 DA 582

Lieu : commune Tân Tây, district Thanh Hoa, province Long An
Paramètres : longueur : 34m, largeur : 2m, charge: 1 tonne
Coût total du projet : 246.000.000 VND
Sponsors :
– Commune Tân Tây: 61.500.000 VND
– Père Dang Van Dâu : 61.500.000 VND
– Robert Quang Viêt Trinh (É.-Unis) : 1.000 USD
En attente de financement : 100.300.000 VND. Toute contribution de votre part est appréciée.

2.4 DA 527

Lieu : commune Cô Tô, district Tri Tôn, province An Giang
Paramètres : longueur : 34m, largeur : 2,5m, charge: 1 tonne
Coût total du projet : 244.604.000 VND
Sponsors : Commune Cô Tô: 122.302.000 VND
En attente de financement : 122.302.000 VND. Toute contribution de votre part est appréciée.

2.5 DA 535

Lieu : commune Nui Voi, district Tinh Biên, province An Giang
Paramètres : longueur : 28m, largeur : 2,5m, charge: 1 tonne
Coût total du projet : 218.904.000 VND
Sponsors :
– Commune Nui Voi : 109.452.000 VND
En attente de financement : 109.452.000 VND. Toute contribution de votre part est appréciée.

2.6 DA 574

Lieu : commune Vinh Thanh, district Lâp Vo, province Dông Thap
Paramètres : longueur : 21m, largeur : 2,5m, charge: 1 tonne
Coût total du projet : 160.000.000 VND
Sponsors : Commune Vinh Thanh: 80.000.000 VND
En attente de financement : 80.000 VND. Toute contribution de votre part est appréciée.

2.7 DA 579

Lieu : commune Vinh Bình Nam, district Vinh Thuân, province Kiên Giang
Paramètres : longueur : 35m, largeur : 2,5m, charge: 1 tonne
Coût total du projet : 302.730.000 VND
Sponsors : Commune Vinh Bình Nam: 151.365.000 VND
En attente de financement : 151.365.000 VND. Toute contribution de votre part est appréciée.

“ CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU XAY DỰNG NHỊP CẦU TƯƠNG LAI
“ LET’S TOGETHER BUILD BRIDGES FOR FUTURE”
“ ENSEMBLE NOUS CONSTRUISONS LES PONTS DE L’AVENIR ”

                                                                           Hoc Mon, le 03 juillet 2017
                                                                       Groupe VK
 ——————————————————000——————————————————————-
Bureau: 47/5A Quoc Lo 22 – Ap 2 – Xa: Xuan Thoi Son –  Huyen: Hoc Môn – Tp.HCM – Vietnam
Tél08.3710.2938                  Email: nvcong07@gmail.com >                  Websitehttps://pontvk.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *