Khánh thành 02 cây cầu hữu nghị VK 185 – VK 186

Cô Thúy Hoa tặng bốn câu thơ cho 02 cây cầu hữu nghị

  VK 185 – VK 186

Tại xã Mỹ Hiệp – Chợ Mới – An Giang

                                                                                                                                   22.11.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *