Cách viết bài lên web

Quý vị vui lòng thực hiện các bước sau đây:

1. Quý v vào https://pontvk.org và “đăng nhập” (nếu đã đăng nhập vào rồi thì bỏ qua bước này),

2. Vào mục “Quản lý” (góc dưới, bên phải),

3. Vào mục “Viết” (ô đầu tiên, dòng thứ 3 từ trên xuống),

4. Vào mục “Bài viết” và bắt đầu viết bài (viết tiêu đề, nội dung và vui lòng ghi rõ họ tên),

5. Đánh dấu chọn loại chuyên mục đề đăng bài trên web (mục “Chuyên mục” ở phía dưới),

6. Lick vào ô “Lưu lại” (phần trên, bên phải) và lập tức bài của quý vị được gửi đến Ban Biên Tập!

Chúc các quý vị thành công!

TM.Ban Biên Tập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *