Cách viết bài lên web

Quý vị vui lòng thực hiện các bước sau đây: 1. Quý vị vào https://pontvk.org và “đăng nhập” (nếu đã đăng nhập vào rồi thì bỏ qua bước này), 2. Vào mục “Quản lý” (góc dưới, bên phải), 3. Vào mục…